சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

அவன் என்றென்றைக்கும் வெளிச்சத்தைக் காணாத தன் பிதாக்களின் சந்ததியைச் சேருவான்.

சங்கீதம் (Psalms) 49:19 - Tamil bible image quotes