சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

ஆனாலும் தேவன் என் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்தின் வல்லமைக்குத் தப்புவித்து மீட்பார், அவர் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 49:15 - Tamil bible image quotes