சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

இதுதான் அவர்கள் வழி, இதுதான் அவர்கள் பைத்தியம்; ஆகிலும் அவர்கள் சந்ததியார் அவர்கள் சொல்லை மெச்சிக்கொள்ளுகிறார்கள். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 49:13 - Tamil bible image quotes