சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லாரும் இதைக் கேளுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 49:1 - Tamil bible image quotes