சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

தேவனே, உமது ஆலயத்தின் நடுவிலே, உமது கிருபையைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:9 - Tamil bible image quotes