சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கீழ்காற்றினால் தர்ஷீசின் கப்பல்களை நீர் உடைக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:7 - Tamil bible image quotes