சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அதின் அரமனைகளில் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலமாக அறியப்பட்டிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:3 - Tamil bible image quotes