சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

வடதிசையிலுள்ள சீயோன் பர்வதம் வடிப்பமான ஸ்தானமும் சர்வபூமியின் மகிழ்ச்சியுமாயிருக்கிறது, அதுவே மகாராஜாவின் நகரம்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:2 - Tamil bible image quotes