சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

இந்த தேவன் என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் நம்முடைய தேவன்; மரணபரியந்தம் நம்மை நடத்துவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:14 - Tamil bible image quotes