சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

பின்வரும் சந்ததிக்கு நீங்கள் விவரிப்பதற்காக, அதின் அலங்கத்தைக் கவனித்து, அதின் அரமனைகளை உற்றுப்பாருங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:13 - Tamil bible image quotes