சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

சீயோனைச் சுற்றி உலாவி, அதின் கொத்தளங்களை எண்ணுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:12 - Tamil bible image quotes