சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

உம்முடைய நியாயத்தீர்ப்புகளினிமித்தம் சீயோன் பர்வதம் மகிழ்வதாக, யூதாவின் குமாரத்திகள் களிகூருவார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 48:11 - Tamil bible image quotes