சங்கீதம் 48 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தர் பெரியவர், அவர் நமது தேவனுடைய நகரத்திலும், தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர்.

சங்கீதம் (Psalms) 48:1 - Tamil bible image quotes