சங்கீதம் 47 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

தேவன் ஜாதிகள்மேல் அரசாளுகிறார்; தேவன் தமது பரிசுத்த சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 47:8 - Tamil bible image quotes