சங்கீதம் 47 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

தேவனைப் போற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்; நம்முடைய ராஜாவைப் போற்றிப் பாடுங்கள், பாடுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 47:6 - Tamil bible image quotes