சங்கீதம் 47 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

தேவன் ஆர்ப்பரிப்போடும், கர்த்தர் எக்காள சத்தத்தோடும் உயர எழுந்தருளினார்.

சங்கீதம் (Psalms) 47:5 - Tamil bible image quotes