சங்கீதம் 47 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

தமக்குப் பிரியமான யாக்கோபின் சிறப்பான தேசத்தை நமக்குச் சுதந்தரமாகத் தெரிந்தளிப்பார். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 47:4 - Tamil bible image quotes