சங்கீதம் 47 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

ஜனங்களை நமக்கு வசப்படுத்தி, ஜாதிகளை நம்முடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்துவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 47:3 - Tamil bible image quotes