சங்கீதம் 47 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

சகல ஜனங்களே, கைகொட்டி, தேவனுக்கு முன்பாகக் கெம்பீரசத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 47:1 - Tamil bible image quotes