சங்கீதம் 46 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

பூமியிலே பாழ்க்கடிப்புகளை நடப்பிக்கிற கர்த்தருடைய செய்கைகளை வந்துபாருங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 46:8 - Tamil bible image quotes