சங்கீதம் 46 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

ஒரு நதியுண்டு, அதின் நீர்க்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும், உன்னதமானவர் வாசம்பண்ணும் பரிசுத்தஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 46:4 - Tamil bible image quotes