சங்கீதம் 46 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 46:11 - Tamil bible image quotes