சங்கீதம் 46 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

நீங்கள் அமர்ந்திருந்து, நானே தேவனென்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்; ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன், பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 46:10 - Tamil bible image quotes