சங்கீதம் 46 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர்.

சங்கீதம் (Psalms) 46:1 - Tamil bible image quotes