சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

தந்தத்தினால் செய்த அரமனைகளிலிருந்து புறப்படுகையில், நீர் மகிழும்படி உமது வஸ்திரங்களெல்லாம் வெள்ளைப்போளம் சந்தனம் லவங்கம் இவைகளின் வாசனை பொருந்தியதாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 45:8 - Tamil bible image quotes