சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

நீர் நீதியை விரும்பி, அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர்; ஆதலால் தேவனே, உம்முடைய தேவன் உமது தோழரைப்பார்க்கிலும் உம்மை ஆனந்ததைலத்தினால் அபிஷேகம்பண்ணினார்.

சங்கீதம் (Psalms) 45:7 - Tamil bible image quotes