சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

தேவனே, உமது சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உமது ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 45:6 - Tamil bible image quotes