சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

சத்தியத்தினிமித்தமும், நீதியுடன் கூடிய சாந்தத்தினிமித்தமும், உமது மகத்துவத்திலே ஜெயமாக ஏறிவாரும்; உமது வலதுகரம் பயங்கரமானவைகளை உமக்கு விளங்கப்பண்ணும்.

சங்கீதம் (Psalms) 45:4 - Tamil bible image quotes