சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

சவுரியவானே, உமது மகிமையும் உமது மகத்துவமுமாகிய உம்முடைய பட்டயத்தை நீர் உம்முடைய அரையிலே கட்டிக்கொண்டு,

சங்கீதம் (Psalms) 45:3 - Tamil bible image quotes