சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

உமது நாமத்தை எல்லாத் தலைமுறைகளிலும் பிரஸ்தாபப்படுத்துவேன்; இதினிமித்தம் ஜனங்கள் உம்மை என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் துதிப்பார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 45:17 - Tamil bible image quotes