சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

உமது பிதாக்களுக்குப் பதிலாக உமது குமாரர் இருப்பார்கள்; அவர்களைப் பூமியெங்கும் பிரபுக்களாக வைப்பீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 45:16 - Tamil bible image quotes