சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

அப்பொழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார்; அவர் உன் ஆண்டவர், ஆகையால் அவரைப் பணிந்துகொள்.

சங்கீதம் (Psalms) 45:11 - Tamil bible image quotes