சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

என் இருதயம் நல்ல விசேஷத்தினால் பொங்குகிறது; நான் ராஜாவைக் குறித்துப் பாடின கவியைச் சொல்லுகிறேன்; என் நாவு விரைவாய் எழுதுகிறவனுடைய எழுத்தாணி.

சங்கீதம் (Psalms) 45:1 - Tamil bible image quotes