சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

நீர் எங்களைத் தள்ளிவிட்டு, நாணப்பண்ணுகிறீர்; எங்கள் சேனைகளுடனே செல்லாதிருக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 44:9 - Tamil bible image quotes