சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

நீரே எங்கள் சத்துருக்களினின்று எங்களை இரட்சித்து, எங்களைப் பகைக்கிறவர்களை வெட்கப்படுத்துகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 44:7 - Tamil bible image quotes