சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

என் வில்லை நான் நம்பேன், என் பட்டயம் என்னை இரட்சிப்பதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 44:6 - Tamil bible image quotes