சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

எங்கள் ஆத்துமா புழுதிமட்டும் தாழ்ந்திருக்கிறது; எங்கள் வயிறு தரையோடு ஒட்டியிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 44:25 - Tamil bible image quotes