சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

ஆண்டவரே, விழித்துக்கொள்ளும்; ஏன் நித்திரைபண்ணுகிறீர்? எழுந்தருளும், எங்களை என்றைக்கும் தள்ளிவிடாதிரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 44:23 - Tamil bible image quotes