சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம்; அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப்போல எண்ணப்படுகிறோம்.

சங்கீதம் (Psalms) 44:22 - Tamil bible image quotes