சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

நாங்கள் எங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை மறந்து, அந்நியதேவனை நோக்கிக் கையெடுத்திருந்தோமானால்,

சங்கீதம் (Psalms) 44:20 - Tamil bible image quotes