சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவும் இல்லை, எங்கள் காலடி உம்முடைய பாதையை விட்டு விலகவும் இல்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 44:19 - Tamil bible image quotes