சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

நீர் எங்களை வலுசர்ப்பங்களுள்ள இடத்திலே நொறுக்கி, மரண இருளினாலே எங்களை மூடியிருந்தும்,

சங்கீதம் (Psalms) 44:18 - Tamil bible image quotes