சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

என் இலச்சை நித்தம் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது; என் முகத்தின் வெட்கம் என்னை மூடுகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 44:16 - Tamil bible image quotes