சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

நிந்தித்துத் தூஷிக்கிறவனுடைய சத்தத்தினிமித்தமும், சத்துருவினிமித்தமும், பழிவாங்குகிறவனிமித்தமும்,

சங்கீதம் (Psalms) 44:15 - Tamil bible image quotes