சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

நாங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே பழமொழியாயிருக்கவும், ஜனங்கள் எங்களைக்குறித்துத் தலைதூக்கவும் செய்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 44:14 - Tamil bible image quotes