சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

நீர் உம்முடைய ஜனங்களை இலவசமாக விற்கிறீர்; அவர்கள் கிரயத்தினால் உமக்கு லாபமில்லையே.

சங்கீதம் (Psalms) 44:12 - Tamil bible image quotes