சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

சத்துருவுக்கு நாங்கள் இடைந்து பின்னிட்டுத் திரும்பிப்போகப்பண்ணுகிறீர்; எங்கள் பகைஞர் தங்களுக்கென்று எங்களைக் கொள்ளையிடுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 44:10 - Tamil bible image quotes