சங்கீதம் 43 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அப்பொழுது நான் தேவனுடைய பீடத்தண்டைக்கும், எனக்கு ஆனந்த மகிழ்ச்சியாயிருக்கிற தேவனிடத்திற்கும் பிரவேசிப்பேன். தேவனே, என் தேவனே, உம்மைச் சுரமண்டலத்தால் துதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 43:4 - Tamil bible image quotes