சங்கீதம் 43 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

உமது வெளிச்சத்தையும் உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும்; அவைகள் என்னை நடத்தி, உமது பரிசுத்த பர்வதத்திற்கும் உமது வாசஸ்தலங்களுக்கும் என்னைக் கொண்டுபோவதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 43:3 - Tamil bible image quotes