சங்கீதம் 43 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, நீர் என் நியாயத்தை விசாரித்து, பக்தியில்லாத ஜாதியாரோடு எனக்காக வழக்காடி, சூதும் அநியாயமுமான மனுஷனுக்கு என்னைத் தப்புவியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 43:1 - Tamil bible image quotes